Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 17. 12. 2008 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce:

 1. a) schvaluje technický bod – zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 2. Schvaluje rozpočtová opatření číslo 4, 5.
  Schvaluje pověření starostky obce k provádění rozpočtových změn v průběhu měsíce 12/2008.
 3. Schvaluje pravidla rozpočtového provizória a rozpočtové provizórium na rok 2009 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2009.
 4. Schvaluje rozbor hospodaření obce k 31. 10. 2008.
 5. Schvaluje příkaz starostky obce k provedení řádné inventarizace majetku k 31. 12. 2008.
 6. Schvaluje vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. S účinností od 1. ledna 2009 se mění sazba poplatku na 480 Kč.
 7. Schvaluje směrnici pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 8. Schvaluje prodej pozemku parcela číslo 139/1, kultura zahrada o výměře 1649 m2 v k.ú. Dyjákovice.
 9. Schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací s firmou ZEKO spol s.r.o. Dyjákovice.
 10. Schvaluje výměnu okna a snížení nájmu p. Martínkové v obecním bytě č. 289.
 11. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene EON a Obec Dyjákovice na parcelu č. 10706 – elektropřípojka k novostavbě rodinného domu.
 12. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene EON a Obec Dyjákovice na parcelu č. 533/3 – elektropřípojka k novostavbě rodinného domu.
 13. a) Schvaluje zánik práva k pozemkům na LV 243 – duplicita Obec Dyjákovice a Pozemkový fond ČR – v k.ú. Velký Karlov a uznání vlastnického práva pro Pozemkový fond ČR.
  b) Schvaluje změnu stanov zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko.
  c) Ukládá starostce obce u PFČR upřesnit majetek a prodloužit termín odpovědi na žádost o bezúplatný převod majetku, předložit a řešit na dalším zastupitelstvu obce.

Němcová Jaroslava, starostka obce

Svoboda Jan, místostarosta