Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 19. 6. 2008 v 19.00 h

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235
 
Zastupitelstvo obce Dyjákovice:
 1. a) schvaluje technický bod – zapisovatele a ověřovatele zápisu.
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení.
 2. Schvaluje bezplatný převod  vlastnictví nemovitostí parcela číslo 252, 256, 311/1, 311/2 a pozemku PO 75028 v k.ú. Velký Karlov do majetku obce Velký Karlov na základě Dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem obou obcí soudním sporem.
 3. Schvaluje odkup pozemku parcela číslo 166/2 kultura zahrada o výměře 768 m2  v k.ú. Dyjákovice zpět do majetku obce Dyjákovice. Náklady s převodem a odkupem hradí prodávající.
 4. a) Schvaluje prodej pozemku parcela číslo 9266/117 o výměře 97 m2 kultura ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Dyjákovice, dle geometrického plánu číslo 459-373/2008 byla oddělena z parcely č. 9266/1.
  b) Schvaluje prodej pozemku parcela číslo 9266/118 o výměře 46 m2 kultura ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Dyjákovice, dle geometrického plánu číslo 456-373/2008 byla oddělena z parcely 9266/1.
  c) Schvaluje prodej pozemku parcela číslo st.1338 o výměře 26 m2 kultura zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Dyjákovice.
 5. Schvaluje rozpočtové opatření číslo 1 a číslo 2.
 6. Schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2007, projednání se uzavírá  vyjádřením souhlasu bez výhrad .
 7. Schvaluje smlouvu č. 1-280/2008-14 o poskytnutí dotace  z rozpočtu JMK pro JSDH na opravu požární techniky.   
 8. Schvaluje smlouvu č. 210/208 /OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na zhotovení projektové dokumentace – pro stavební povolení rekonstrukce vodovodu v obci Dyjákovice.
 9. Schvaluje vyúčtování dotace na dětské hřiště v celkové částce 167 093,50 Kč a zařazení akce z Nedokončených investic do majetku  obce v uvedené výši .
 10. Schvaluje Smlouvu na poskytnutí  účelového  neinvestičního příspěvku z rozpočtu  obce Dyjákovice  pro Sportovní klub AJAX Dyjákovice na běžné provozní náklady spojené s činností klubu mužstva,mládeže a dorostu.
  Ukládá kontrolnímu výboru  provést kontrolu zápisu, kde se projednával příspěvek na Michalské hody rok 2007 a předložit znění  usnesení  na dalším zasedání zastupitelstva .
 11. Schvaluje příslib dlouhodobého pronájmu části pozemku parcelní číslo 5303 o výměře asi 1000 m2 na výstavbu větrné elektrárny,  v případě realizace výstavby bude  se společností CENTRUM OZE o.p.s. uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu. A souhlasí s umístěním v katastrálním území Dyjákovice .
 12. a) Schvaluje Smlouvu č. 1-396/2008-14 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na účelovou investičnípodporu na rekonstrukci kotelny MŠ.
  b) Schvaluje použití částky 50.000  Kč  z rezervního fondu MŠ v průběhu roku 2008 na výměnu radiátorů.
  c) Bere na vědomí  informaci o výměně bojleru na bytovce č.p. 333.
  d) Pověřuje starostku jednat s firmou  o výběru pozemku,  např. pozemek u Smítkového 166/1 a 166/2, k výstavbě bytů pro seniory  v rámci programu chráněného bydlení.
Němcová Jaroslava, starostka obce
Svoboda Jan, místostarosta obce