Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 14. 3. 2008 v 18.00 h
 
v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235
 
Zastupitelstvo obce Dyjákovice:
 1. a) schvaluje technický bodzapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení.
 2. Schvaluje podání  návrhu na přímý prodej parcel hřiště (fotbalového), a to parcela číslo st. 1329 a číslo st.1330 zastavěná plocha a nádvoří bez budov, parcela číslo 10706/2 a parcela číslo 10706/26 ostatní plocha sportoviště v k.ú. Dyjákovice Státnímu statku Valtice.
  Schvaluje uvolnění  částky 500 000 Kč  k uskutečnění  přímého prodeje parcel  fotbalového hřiště do majetku obce Dyjákovice .
 3. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/2008 s firmou Jiří Nedvěd Kyjov na výrobu, dovoz, montáž a ukotvení   vybavení hracích komponentů dětského hřiště.
 4. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 2/3/2008 s firmou Václav Kádner LESOSERVIS na oplocení  a dodání plotových dílů dětského hřiště.
 5. Schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Procházka Marek na plynofikaci havárie kotelny MŠ  Dyjákovice.
 6. Schvaluje nákup křovinořezu pro veřejná prostranství obce do částky 15 000 Kč.
 7. a) Schvaluje Smlouvu o dílo na odstranění havarijního stavu komína základní školy s firmou Aleš Ludvík.
  b) Schvaluje podat žádost o dotaci pro jednotku SDH na výstroj, opravu has. auta  a stříkačky DS12 z rozpočtu JMK .
Němcová Jaroslava, starostka obce
Svoboda Jan, místostarosta obce