Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 13.2.2008 v 18.00 h

v zasedací místnosti  obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce Dyjákovice:
 1. a) schvaluje technický bodzapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení.
 2. Bere na vědomí informaci o havarijní situaci kotelny MŠ.
  Schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervy obce na  vyřešení  havarijní situace plynofikace kotelny MŠ – investiční akce.
  Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Procházka Marek na realizaci plynofikace kotelny ve výši dle  zpracované cenové nabídky.   
 3. Schvaluje Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2007
 4. a) Schvaluje odprodej pozemku parcela číslo 11/2 kultura  orná o výměře 1 106 m2  v k.ú. Dyjákovice na výstavbu rodinného domku.
  b) Schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí Obec Dyjákovice – Agrodružstvo Jevišovice k prodeji  nemovitosti a převodu vlastnických práv  na prodej pozemku jeho části o výměře 140 m2 parcele číslo 384/3 v k.ú. Velký Karlov, bude geometricky zaměřeno z celkové výměry parcely      887 m2, náklady hradí kupující.
 5. Schvaluje  výběr firmy NEPO  na dodávku hracích prvků a komponentů dětského hřiště na investiční akci z důvodu nejnižší cenové nabídky.
  Schvaluje výběr firmy LESOSERVIS na dodávku oplocení dětského hřiště na investiční akci z důvodu  nejnižší cenové nabídky.
 6. Schvaluje  podání  žádosti o dotaci  z rozpočtu JMK na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „ Rekonstrukce vodovodu v obci Dyjákovice „
 7. Schvaluje  podat žádost o  dotaci do 3. kola výzvy SFŽP na investiční akci rekonstrukce  budovy ZŠ –zateplení.
  Schvaluje uvolnění finančních prostředků spojených s touto akcí do schválení rozpočtu obce na rok 2008, např. vícenáklady na zpracování  podkladů k žádosti.
 8. Schvaluje souhlas  s uzavřením  dohody o mimosoudním  vyrovnání s obcí Velký Karlov, která bude obsahovat stažení podání všech žalob ze všech majetků souvisejících se sporem obou obcí a souhlasí s vyhotovením  prohlášení obou obcí, kde se zavazují nevztahovat další nároky  na historický majetek a napadat do budoucna uzavřenou dohodu a její platnost . Znění dohody bude předloženo zastupitelstvu a tímto jednáním pověřuje starostku obce.
 9. a) Schvaluje  uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. SO 25600044 s firmou A.S.A., spol.s.r.o., na svoz PDO od 1.1.2008 na dobu neurčitou.
  b) Schvaluje  poplatek za svoz PDO pro organizace pro rok 2008 částku 1 740  Kč/nádoba.
  c) Schvaluje výstavbu a umístění fotovoltaické elektrárny v katastru obce Dyjákovice na parcele číslo 5344. 
 
Němcová Jaroslava, starostka obce
Svoboda Jan, místostarosta obce