Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 18. 4. 2008 v 18.00 h
 
v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235
 
Zastupitelstvo obce Dyjákovice: 
 • a) schvaluje technický bod – zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení.
 • Schvaluje rozbor hospodaření za rok 2007.
 • Schvaluje rozpočet obce na rok 2008 v paragrafovém členění rozpočtové skladby, a to schodkový.
 • Schvaluje Dohodu o narovnání vzájemných majetkoprávních vztahů obcí Dyjákovice a Velký Karlov.
 • Schvaluje Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem obcí Dyjákovice a Velký Karlov.
 • a) Schvaluje prodej pozemku parcela číslo 9265/64 o výměře 557 m2 kultura zahrada v k.ú. Dyjákovice (dle geometrického plánu číslo 457-59/2008 ze dne 18.2.2008 byla sloučena  z parcel 9265/64, 9265/65, 9265/66). Za účelem výstavby rodinného domku s bezbariérovým přístupem.
  b) Schvaluje prodej části pozemku parcela číslo 9266/1 asi 48,54 m2.
  c) Schvaluje  prodej části pozemku parcela číslo 9266/1 o výměře asi celkem 90 m2.
 • Schvaluje zápis o předání investiční akce plynofikace havárie kotelny  mateřské školy.  
 • Schvaluje rozdělení  a ponechání  výsledku hospodaření příspěvkovým organizacím za rok 2007.
 • a) Schvaluje kupní smlouvu na odkoupení parcel :
  pozemek parcela číslo st. 1329 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2
  pozemek parcela číslo st. 1330 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2
  pozemek parcela číslo 10706/2 – ostatní plocha o výměře 10934 m2
  pozemek parcela číslo 10706/26-ostatní plocha o výměře 698 m2
  fotbalové hřiště do majetku obce Dyjákovice od Státního statku Valtice a pověřuje starostku obce  k uzavření kupní smlouvy  a provedení úkonů spojených s převodem majetku do vlastnictví Obce Dyjákovice.
  b) Schvaluje  umístění parkovací plochy pro autobusy na parcele 9286/1 a řešit dlouhodobým pronájmem
 
Němcová Jaroslava, starostka obce
Svoboda Jan, místostarosta obce