Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 17. 9. 2008 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce:

 1. a) schvaluje technický bod – ověřovatele a zapisovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady, kontrolu plnění usnesení a zprávu finančního výboru
 2. a) schvaluje prodej pozemku parcela číslo 829/1 o výměře 719 m2 kultura zahrada v k.ú. Dyjákovice
  b) schvaluje prodej pozemku parcela číslo 9287/2 o výměře 803 m2 kultura ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Dyjákovice.
 3. Schvaluje uzavřít smlouvu s českou pojišťovnou na roční pojistné majetku ve výši 73 321 Kč v a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
 4. Schvaluje zrušení věcného předkupního práva u kupní smlouvy č. NZ 160/2008 ze dne 28. 5. 2007 vklad V-2642/2007-713.
 5. Schvaluje rozpočtové opatření číslo 3.
 6. Schvaluje Dohodu o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem zrušení duplicitního vlastnictví k LV 214 z obce Dyjákovice na obec Velký Karlov.
 7. Schvaluje Smlouvu na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Dyjákovice pro sdružení Radost na pořádání Michalských hodů.

Němcová Jaroslava, starostka obce

Svoboda Jan, místostarosta