Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 11. 2. 2009 v 18.00 h
 
v zasedací místnosti obecního úřadu č.p. 235
 
Zastupitelstvo obce
 1. a) schvaluje technický bod – zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 2. schvaluje poskytnutí půjčky paní Ivetě Fargašové
 3. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na zatížení části pozemku parcela číslo 9266/1 v k.ú. Dyjákovice pro účely zřízení a provozování distribuční soustavy spočívající v umístění závěsné kabelové přípojky NN
 4. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na zatížení části pozemku parcela číslo 9264/1 a parcela číslo 9265/1 v k.ú. Dyjákovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelové přípojky NN a  smlouvu  o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na parcely č.9264/1 a 9265/1.
 5. schvaluje smlouvu o poskytování služeb č.j. BBEA 01/2009 s firmou BB Euro Consulting s.r.o. zastoupenou p. Michaelem Brodou, jednatelem  na poskytnutí odborné služby ekonomického a marketingového poradenství a přípravě  projektového záměru v souladu s výzvou MMR na podporu výstavby  podporovaných bytů pro rok 2009 .
 6. bere na vědomí  monitoring s firmou I.R.I. s.r.o. na monitorování grantů a dotací v oblasti výzvy zateplení a rekonstrukce  Základní školy Dyjákovice
 7.  a) schvaluje zavedení místního pracoviště  Czech Pointu s využitím dotace  z fondů EU a pověřuje starostku obce zadáním objednávky na zpracování  žádosti o dotaci  s firmou Galileo Corporation s.r.o. Chomutov a schvaluje podmínky dotace
  b) schvaluje  poplatek pro podnikatele na svoz komunálního odpadu na rok 2009 ve výši 2.050,.- Kč na rok a jednu nádobu .  
  c) schvaluje rozpočtové opatření číslo 6/2008 .
  d) bere na vědomí informace o konání 1. obecního  plesu ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti při OÚ Dyjákovice dne 16.5.2009.
 8. a) bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2008.
  b) bere na vědomí připomínku a požadavek firmy Maror a pověřuje starostku a p. Gebu jednáním na výše uvedených institucích ŽP.
  c) doporučuje, aby v případě , kdy nedojde k realizaci výstavby nové adekvátní vozovky pro motorová vozidla, byla tato uzavřena ze směru dolní část od kanálu betonovými zábranami poskytnutými firmou Závlahy nebo Zeko . Zatravnění plochy si provede sám majitel RD na vlastní náklady včetně štěrku.
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta