Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 17. 4. 2009 v 19.00 h
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově č.p.235
 
Zastupitelstvo obce:
 1. a) schvaluje technický bod - zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 2. schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků a věcí movitých v majetku  Pozemkového fondu ČR na Obec Dyjákovice a pověřuje starostku obce podáním  žádosti o bezúplatný převod 
 3. schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 308/2, kultura zbořeniště, o výměře 87 m2  do vlastnictví obce Dyjákovice  a souhlasí se zpracováním  úředního odhadu na náklady obce.
 4. schvaluje Smlouvu ev.č. PO-74-371/200/2009 o převodu vlastnictví majetku České republiky do vlastnictví obce Dyjákovice bezúplatně
 5. schvaluje odprodej části pozemku p. č. 220/55 – ostatní plocha, jiná plocha  v k.ú. Dyjákovice po geometrickém zaměření
 6. schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2008, projednání se uzavírá vyjádřením souhlasu „ bez výhrad“ .
 7. schvaluje rozbor hospodaření za rok 2008.
  schvaluje rozdělení a ponechání výsledku hospodaření za rok 2008 příspěvkovým organizacím
 8. schvaluje rozpočet obce na rok 2009  v paragrafovém  členění rozpočtové skladby, a to schodkový ve výši příjmů 13.985.800 Kč a výdajů v částce 13.985.800 Kč
 9. schvaluje rozpočtové opatření číslo 1/2009
 10. a) schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb spojených se zprovozněním místního  pracoviště Czech POINT s firmou Galileo corporation s.r.o. Chomutov a pověřuje starostku  podpisem smlouvy
  b) schvaluje odprodej části pozemku p. č.  9266/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha  v k.ú. Dyjákovice o výměře  asi 80 m2 po geometrickém zaměření za cenu 24 Kč/m2 včetně nákladů spojených  s úhradou geometrického zaměření.
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta