Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 30. 6. 2009 v 19.00 h
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově č.p.235
 
Zastupitelstvo obce:
 1. a) schvaluje technický bod - zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 2. a) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího  věcnému břemeni na přípojky NN – p. č. 9277/1
  b) schvaluje smlouvu  o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na přípojky  NN- p. č. 9264/29 
 3. schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na přípojku NN k RD -  p. č. 9265/1 .
 4. a) schvaluje prodej pozemku p. č. st. 1296, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Dyjákovice za cenu 24 Kč /m2
  b) schvaluje prodej pozemku p. č. 220/59 kultura ostatní plocha, jiná plocha o  výměře 69 m2 a p. č. 220/60 kultura zahrada o výměře 139 m2 obě v k.ú. Dyjákovice za cenu 24Kč/m2
  c) schvaluje prodej pozemku p. č. 9266/119 kultura ostatní plocha, jiná plocha o výměře 139 m2 v k.ú. Dyjákovice za cenu 24 Kč/m2
 5. schvaluje odkoupení pozemku do vlastnictví obce Dyjákovice, p. č. st.308/2, kultura zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2 v k.ú. Dyjákovice
 6. schvaluje cenovou přílohu č. 3 pro rok 2009 ke smlouvě č. SO 25600044 s firmou A.S.A spol.s.r.o
 7. schvaluje Smlouvu číslo 1-280/2008-14 o připojení k distribuční soustavě s firmou EON na jednotky chráněného bydlení    
 8. schvaluje smlouvu č. 1/2009 na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Dyjákovice pro Sportovní klub  AJAX Dyjákovice na běžné provozní náklady spojené s činností klubu mužstva, mládeže a dorostu
  schvaluje smlouvu č. 2/2009 na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce  Dyjákovice Občanskému sdružení Radost na Michalské krojované hody - na zapůjčení krojů nebo hudební produkci
 9. schvaluje Smlouvu o dílo č. 1/2009 s firmou Vodárenská akciová společnost Znojmo, a.s. na zpracování projektové dokumentace k akci rekonstrukce vodovodního řádu v obci Dyjákovice
  schvaluje přepracovat v projektu položení potrubí ne v litině, ale v plastu
  pověřuje starostku obce jednáním o přepracování projektu
 10. schvaluje rozpočtové opatření číslo 2/2009 a 3/2009
 11. schvaluje smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na rok 2010 z důvodu změny produktu na jistota Plus pro místa spotřeby pro obec Dyjákovice
 12. neschvaluje opravu a výměnu oken na okále
  doporučuje a pověřuje starostku obce  zpracováním nové cenové nabídky na výměnu oken, která bude předložena na dalším jednání zastupitelstva obce
 13. schvaluje opravy místních komunikací v úsecích bod č.1 od učitelské bytovky č.p. 289 k Pekárkovému
  schvaluje na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení zastupitelstvem formu  pokládky stříkaným asfaltem a provedení firmou Via Nova servis
 14. a) schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem na udělení plné moci panu ing. arch. Martinovi Jandovi,  k jednání ve správních řízeních před Krajskou hygienickou stanicí JMK ve všech záležitostech podléhajících  řízení dle stavebního zákona ve věci Výstavby bytových jednotek chráněného bydlení
  b) neschvaluje dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na mzdy a zákonné odvody zaměstnanců pro MŠ na provoz v době letních prázdnin
 
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta