Usnesení 4. zasedání zastupitelstva obce dyjákovice

konaného dne 14. 9. 2009 v 19.00 h
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově č.p.235
 
Zastupitelstvo obce:

 1. a) schvaluje technický bod - zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 2. schvaluje prodej pozemku p. č. 830/6  kultura zahrada o výměře 164 m2 po geometrickém zaměření za cenu 24 Kč/m2 v k.ú. Dyjákovice - včetně úhrady nákladů za geometrické zaměření
 3. schvaluje rozbor hospodaření obce Dyjákovice  k 31. 8. 2009
 4. schvaluje rozpočtové opatření číslo 4/2009 a rozpočtové opatření číslo 5/2009
 5. schvaluje Smlouvu e.č. PO 192-36/ZLO - 2009 o převodu vlastnictví k majetku České republiky do vlastnictví obce Dyjákovice bezúplatně, ochranné prostředky pro potřeby  jednotky požární ochrany
 6. neschvaluje dohodu Policie ČR o spolupráci s obcí. Vedení Policie by se mělo dostavit a objasnit body v dohodě
 7. schvaluje smlouvu o dílo na výstavbu jednotek chráněného bydlení s firmou DOMY Start  s.r.o. na zhotovení spodní a horní stavby přízemního bytového domu se 7 bytovými jednotkami v rozsahu zadání výběrového řízení a zpracované projektové dokumentace    
 8. schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu na přípojku NN k rodinnému domu p. č. 9264/1 a 9265/1 v k.ú. Dyjákovice
 9. schvaluje opravu místní komunikace v úseku č. 4 - jedná se o část od Kopeckého po Bizosovy a úsek č. 5 rýha na náměstí u Bizosového dle předložené cenové nabídky firmou Via Nova Servis Jan Toman
 10. schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MV ČR pod č.j. CZ.1.06 ze dne 21.7.2009 na Czech Point kontaktní místo
 11. schvaluje Smlouvu o poskytování služeb souvisejících s provozováním pohřebiště jako služby ve veřejném zájmu s firmou Virtal Data Group a.s. Slovenská republika se sídlem v Žilině
 
 
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta