Usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 h
 
v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově č.p.235
 
Zastupitelstvo obce:
 1. a) schvaluje technický bod - zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
 2. bere na vědomí slib nového člena zastupitelstva pana Františka Pražáka, odměna od 1. 11. 2009
 3. schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení
 4. schvaluje přijetí úvěrového příslibu od České spořitelny a.s. ve výši 12.000.000 Kč na financování II. etapy kanalizace DSO Jaroslavice- Hrádek- Dyjákovice
 5. schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu II. etapy kanalizace v obci Dyjákovice a její podání v rámci DSO Jaroslavice-Hrádek-Dyjákovice
 6. neschvaluje a zamítá Dohodu Policie ČR o spolupráci s Obcí Dyjákovice na veřejném pořádku do doby objasnění  některých bodů Policií a účastí na zasedání zastupitelstva
 7. schvaluje Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Dyjákovice příspěvkové organizace obce Dyjákovice pod č.j. 362/2009
  schvaluje Dodatek číslo 3 ke zřizovací listině Základní školy Dyjákovice příspěvkové organizace obce Dyjákovice pod č.j. 359/2009
 8. pověřuje starostku obce jednáním s dotčenými orgány o opravě hlavní silnice a  uskutečněním veřejného setkání těchto orgánů s občany
 
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta