Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Dyjákovice

konaného  dne 16. 12. 2009 v 18.00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu v budově č.p. 235

Zastupitelstvo obce:

 1. a) schvaluje technický bod - zapisovatele a ověřovatele zápisu
  b) schvaluje program jednání zastupitelstva
  c) schvaluje zprávu o činnosti rady a kontrolu plnění usnesení, zprávy výboru finančního a kontrolního
 2. schvaluje výběrové řízení a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Marek Procházka, topení – voda-plyn Dyjákovice, na provedení kanalizační a vodovodní přípojky k JCHB
 3. schvaluje výběrové řízení a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o., na provedení elektropřípojek a dodávek rozvaděčů k JCHB
 4. schvaluje pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtové provizorium na rok 2010 do doby schválení rozpočtu
 5. schvaluje rozpočtové opatření č. 6, 7, 8, 9 a rozpočtovou změnu číslo 10
  pověřuje starostku obce k provedení rozpočtových změn a radu obce k provádění rozpočtových opatření
 6. schvaluje Vyhlášku č. 1/2009, kterou se mění vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu, s účinností od 1. 1. 2010 se mění sazba na 480 Kč
 7. schvaluje příkaz starostky k provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2009
 8. schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Dyjákovice
 9. bere na vědomí navýšení členských příspěvků ve svazku DSO Dyje Hrádek
 10. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na technickou prohlídku a revizi požární techniky
 11. schvaluje smlouvu o zimní údržbě místních komunikací s firmou ZEKO Dyjákovice
 12. schvaluje Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR a obcí Dyjákovice
 13. a) schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu k pozemku p.č. 9266/1 v k.ú. Dyjákovice pro závěsnou přípojku NN
  b) schvaluje použití finanční částky z rezervního fondu MŠ na montáž čerpadla v kotelně a úhradu elektriky a předávací protokol majetku do inventární knihy MŠ
 14. pověřuje starostku obce jednáním s p. Levinskou na zpracování záměru na sochu Sv. Jána a
  rakouskými občany na podmínkách opravy sochy
Jaroslava Němcová, starostka
Jan Svoboda, místostarosta