V sobotu 1. října 2011 si dyjákovická farnost připomněla významné 250. výročí posvěcení farního kostela sv. Michaela. Součástí této slavnosti byly tradiční krojované Michalské hody.

Celá slavnost byla zahájena před obecním úřadem paní starostkou Jaroslavou Němcovou, která předala hodové právo zástupcům krojované chasy. Následovalo požehnání krojované chasy v kostele P. Pavlem Sobotkou.

Pro účastníky slavnosti byly připraveny doprovodné  programy – prohlídky kostela, fary, věže kostela, Lurdské kaple, základní školy, tělocvičny, mateřské školy, kulturního domu, pomníku padlých,…. V prostorách školy byla vystavena fotogalerie života obce a farnosti od roku 1761 – 2011.

V odpoledních hodinách proběhla mše svatá, kterou celebroval vídeňský biskupský vikář Karl Ruhringer – dyjákovický rodák. Na této mši vystoupil i pěvecký sbor De melodica z Božic. Na závěr mše byl předán starostce obce čestný certifikát od bývalých rodáků.  Poté následovala společná zábava a pohoštění v kostelní zahradě.

Večer proběhl tradiční zábavný hodový program v kulturním domě.

V neděli se konala poutní mše svatá ke cti sv. Archanděla Michaela. Během mše vystoupil chrámový sbor z Brna Lesné a pěvecký sbor Dyjákovice. Oslavy byly ukončeny v kostele slavným Te Deum.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na organizaci této slavnosti podíleli.

Fotografie z této slavnosti.

Kostel sv. Michaela - historie

Farní kostel v Dyjákovicích je zasvěcen archandělu Michaelovi. Byl vystavěn na místě menšího kostela ze 13. století, který již přestal vyhovovat počtu věřících a byl v roce 1757 zbořen. Ponechána byla zeď, která byla na náklady farníků vystavěna v roce 1676. Základní kámen nového kostela položil v roce 1757 farář Ferdinand Tilscher. Stavba byla dokončena 31. října 1761 posledním farářem Josefem  Puchruckerem. Dne 1. listopadu 1761 byl kostel požehnán a vysvěcen.