Fotogalerie

Co je to cookie

Cookie je krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá ve vašem prohlížeči. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě.

 

K čemu využíváme cookies na našem webu?

Na tomto webu používáme tyto cookies:

 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu jako přihlašování, využívání služeb apod.
 • Technické – první strany, dlouhodobé. Zajišťují zamapatování uživatelských preferencí napr. zapamatování uživatelského jména, specifického nastavení webových stánek apod.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou používány pro měření anonymních statistik o chování uživatelů.
 • Sociální sítě – (třetí strany, dlouhodobé) – používané při sdílení obsahu stránky prostřednictvím sociálních sítí.
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

 

Jak lze smazat Vaše cookies?

Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

1. Název: Obec Dyjákovice

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vznikla dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 obec Dyjákovice (dále jen obec), jako územní samosprávná jednotka, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy osobou právnickou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky: www.dyjakovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy (ID datové schránky)

5. Případné platby můžete poukázat: Komerční banka Znojmo, 4524-741/0100

6. Identifikační číslo: 002 92 702

7. Daňové identifikační číslo:

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

§ 7 zák. - ochrana utajovaných skutečností

§ 8 zák. - ochrana osobnosti a soukromí

§ 9 zák. - ochrana obchodního tajemství s výjimkou

§ 9 odst. 2 § 10 zák.- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

§ 11 zák.- další omezení práva na informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ Dyjákovice, kteří vykonávají příslušnou agendu.

Žádosti o informace se podávají dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

- žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení

- není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

- ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., platí pouze pro žádosti podané písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemně na adresu: Obecní úřad Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice

- osobně na podatelně Obecní úřad Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice

- elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí úřadu městyse lze podat odvolání:

- u pověřeného Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo

- ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6

12. Formuláře - formuláře nejsou k dispozici

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15.Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

Soubory ke stažení:
Download this file (UZEMNI PLAN.zip)UZEMNI PLAN.zip

Elektronické podání lze učinit prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Požadavky na elektronická podání

 • podání přijaté v elektronické podobě musí být čitelné
 • musí obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele
 • maximální přípustná velikost datové zprávy zasílané pomocí e-mailu je 10 MB
 • je opatřeno platným a zaručeným elektronickým podpisem
 • zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci

Formáty příloh datových zpráv

 • Acrobat Reader (*.pdf)
 • Microsoft Word (*.doc, .docx)
 • Microsoft Excel (*.xls)
 • Obrázkové formáty (*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png)
 • Další formáty (*.rtf, *.txt, *.htm, *.html)
 
Pokud činíte podání, pak osobní údaje v podání uvedené zpracovává Obec Dyjákovice na základě právního titulu pro splnění právních povinností, resp. v případě žádostí, jejichž předmětem je poskytnutí plnění, na základě právního titulu pro uzavření a plnění smlouvy.
 
Tyto osobní údaje zpracovává správce pouze za účelem vyřízení Vašeho podání či žádosti.

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název Obecní úřad Dyjákovice
Adresa Dyjákovice 235
671 26 Dyjákovice
Telefon starosta +420 515 275 308
+420 724 183 481
Telefon administrativní pracovnice +420 515 275 283
Fax +420 515 275 283
   
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Internatová stránka www.dyjakovice.cz
IČO 002 92 702
Číslo účtu Komerční banka Znojmo
4524-741/0100
Referentky Moravcová Dagmar
Hříbková Dana
Úřední dny Pondělí a středa
Otevírací doba 7:00 - 16:30

Kontaktní formulář

[forms ID=1]

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti