Mateřská škola, Dyjákovice, okres Znojmo

Zřizovatel školy: Obec Dyjákovice
Ředitel školy: Zdeňka Gáborová


Naše Mateřská škola

Při představování mateřské školy není od věci si připomenout, kdo stál na počátku. Pojem mateřská škola vytvořil J. A. Komenský. „Učitel národů“ vyjadřoval své poznání sice jinými slovy než novodobá psychologie, ale myslel totéž. Rané dětství není pouhou epizodou života, nevinnou předehrou k dospělosti, nýbrž samostatnou, ba dokonce směrodatnou kapitolou. První zážitky a zkušenosti člověka se závazně a natrvalo zapisují do duše dítěte, předurčují jeho příští citové bohatství nebo naopak chudobu, budoucí kladné nebo záporné vnímání dítěte citlivou výchovou, o vědomou a znalou péči i lásku jde v této fázi života především.

Mateřská škola v Dyjákovicích je škola s dlouholetou historií. První zmínky o její činnosti, uvedené v obecní kronice, pocházejí z roku 1945. V září tohoto roku byla zahájena činnost mateřské školy. V průběhu let se změnil počet tříd z jedné na dvě, později přibyly i jesle. Měnilo se i umístění mateřské školy. Až v 70. letech získala i odpovídající prostory v přízemní budově s velkou zahradou. Zde byla mateřská škola umístěna téměř 20 let.

V roce 1982 byla postavena nová moderní budova pro mateřskou školu. Původně měla mateřská škola dvě třídy a jesle. S postupným úbytkem dětí a snižováním tříd byly volné prostory budovy využity také pro školní družinu a obecní knihovnu. Zařízení, které bylo kdysi nové a odpovídalo dřívějším předpisům, potřebuje v současné době celkovou rekonstrukci, kterou jsme povinni spolu s obcí provést nejpozději do konce roku 2008. Zatím však tato investice není finančně pokryta.

Zřizovatelem Mateřské školy Dyjákovice je obec Dyjákovice. Od 1. ledna 2003 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která samostatně hospodaří a nakládá s přidělenými finančními prostředky jak od MŠMT, tak od obce. Do mateřské školy mohou být přijaty děti zpravidla od tří do šesti let. Zápis pro následující školní rok se konal 16.–20. 4. 2007. Celková kapacita mateřské školy je 40 míst pro děti ve dvou třídách. Ve školním roce 2006–2007 je v mateřské škole otevřena jedna třída s 28 dětmi. Pracují zde dvě pedagogické pracovnice a 7 provozních zaměstnanců – uklízečka, topič, vedoucí školní kuchyně a 4 kuchařky.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitých pro další život. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“. Nabízíme kvalitní standardní péči a některé nadstandardní aktivity (logopedická péče, stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou – Metoda dobrého startu). Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti a pomoci mu, aby dosáhl co největší samostatnosti. Mezi oblíbené formy naplňující záměry předškolního vzdělávání patří i množství školních a mimoškolních aktivit – pravidelné návštěvy znojemského divadla, kulturní a sportovní akce, společné akce dětí a rodičů, výlety, oslavy, svátky, besídky, apod., které organizujeme v průběhu celého roku.

Veškeré naše úsilí zaměřujeme na to, aby zde byly děti šťastné a spokojené, aby život v naší mateřské škole byl pro všechny příjemný, pestrý a plný zážitků.

Zdeňka Gáborová
ředitelka MŠ Dyjákovice

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti