ZŠ Dyjákovice je od ledna 2003 samostatným právním objektem. Do školy chodí žáci z Dyjákovic a okolních obcí – Hrádku, Velkého Karlova, Křídlůvek a Valtrovic.

Provoz školy je zajišťován ve dvou školních budovách. V obou budovách proběhla během hlavních prázdnin oprava sociálního zařízení a byly vymalovány chodby a některé učebny. V průběhu školního roku zajišťujeme postupné natírání tabulí a drobné opravy.
Školní družina má učebnu v budově mateřské školy. Mateřská škola provozuje školní jídelnu, kde se naši žáci stravují.

Ve škole pracuje 26 zaměstnanců, z toho je 19 pedagogických pracovníků. Pedagogičtí pracovníci pracují na školním vzdělávacím programu, podle kterého se začnou žáci učit od školního roku 2007–2008.

V letošním školním roce mají žáci možnost navštěvovat 11 zájmových kroužků – rukodělný, sborový zpěv (2), keramika, sportovní hry, aerobic, florbal, volejbal, konverzace v němčině, konverzace v ruštině, zobcová flétna. Vedoucími kroužku jsou učitelé. Touto cestou bychom chtěli požádat zájemce z řad rodičů o pomoc při vedení zájmové činnosti.

Dále jsou na škole 3 dyslektické kroužky, které pracují s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, a jeden logopedický kroužek. Žáci 8. a 9. ročníku mají také možnost navštěvovat školní informační centrum – jedná se o učebnu informatiky, kde mohou ve svém volném čase vyhledávat informace a pracovat s počítačem.

Škola pronajímá učebnu na výuku hry na klavír a klávesy, kterou zajišťuje ZUŠ v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Ve školním roce 2005–2006 uzavřela naše škola přátelství s rakouskou školou ve Wulzeshofenu. Uspořádali jsme již několik společných akcí – putování přes česko-rakouskou hranici, společné setkání ve Wulzeshofenu, společné setkání v Dyjákovicích, vysazení stromu přátelství a vánoční setkání u tohoto stromu. V říjnu 2006 jsme se setkali na 2. společném dnu – rakouská strana zajistila pro naše děti projížďku obcí Wulzeshofenu.

Spoustu pěkných akcí pořádá také školní družina. Zajišťuje kulturní vystoupení na různé slavnosti a pořádá spoustu tradičních akcí – dýňová stezka,
karneval, dětský den, rej čarodějnic, drakiáda, aj. O její činnosti se můžete dočíst na webových stránkách školy.

V průběhu školního roku probíhá ve škole sběr pomerančové kůry a sběr starého papíru. Lidé z obce mohou nosit starý papír do hlavní budovy školy. Každoročně jezdí žáci 7.–9. tříd na lyžařský výcvikový kurz do Jeseníků. O hlavních prázdninách pořádáme pro děti letní dětský tábor. Letos začíná 30. 6. a končí 13. 7. 2007. Zájemci se mohou přihlásit ve škole.
Další zajímavou akcí pro děti byla ukázka dravců – ZAYFERUS.

Připravované akce pro děti:
3. 5. 2007 a 10. 5. 2007 – školní vlastivědné zájezdy do Prahy
22. 5. 2007 – Den dětí – společný s rakouskou školou VS Wulzeshofen

Podrobný harmonogram akcí a mnoho jiných zajímavostí o škole můžete najít na webových stránkách školy www.zsdyjakovice.cz, které byly v letošním školním roce uvedeny do provozu.