1. Název: Obec Dyjákovice

2. Důvod a způsob založení

Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vznikla dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990 obec Dyjákovice (dále jen obec), jako územní samosprávná jednotka, která vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy osobou právnickou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, byl s účinností od 12.11.2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky: www.dyjakovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy (ID datové schránky)

5. Případné platby můžete poukázat: Komerční banka Znojmo, 4524-741/0100

6. Identifikační číslo: 002 92 702

7. Daňové identifikační číslo:

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

§ 7 zák. - ochrana utajovaných skutečností

§ 8 zák. - ochrana osobnosti a soukromí

§ 9 zák. - ochrana obchodního tajemství s výjimkou

§ 9 odst. 2 § 10 zák.- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

§ 11 zák.- další omezení práva na informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ Dyjákovice, kteří vykonávají příslušnou agendu.

Žádosti o informace se podávají dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

- žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení

- není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

- ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., platí pouze pro žádosti podané písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemně na adresu: Obecní úřad Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice

- osobně na podatelně Obecní úřad Dyjákovice, Dyjákovice 235, 671 26 Dyjákovice

- elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí úřadu městyse lze podat odvolání:

- u pověřeného Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo

- ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6

12. Formuláře - formuláře nejsou k dispozici

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15.Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

Odkazy

 

mvs logo

mvs logo

mvs logo

banner klesti

banner klesti